Zakres Usług

NOWOŚĆ!!!

W ramach współpracy z licznymi Pracodawcami Kancelaria oferuje m.in.:

  1. utworzenie i wprowadzenie polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony praw osób zgłaszających naruszenia praw Unii tzw. dyrektywa o sygnalistach, nałoży na pracodawców począwszy od 7 grudnia 2021 roku nowe obowiązki. Dla ochrony interesu pracodawców i pracowników istotne jest wprowadzenie w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy w/w dokumentu;
  2. utworzenie i wprowadzenie wewnętrznej polityki zgłaszania nieprawidłowości - tzw. polityka whistleblowingu - posiadanie przez pracodawców w/w dokumentu stanowi realizację obowiązku wynikającego z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony praw osób zgłaszających naruszenie praw Unii tzw. dyrektywa o sygnalistach,
  3. utworzenie i wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - wielu pracodawców ma obowiązek tworzenia ZFŚS, o czym często nie wiem, zaś dla pracodawców, którzy nie mają takiego obowiązku, utworzenie ZFŚS może przynieść wiele korzyści, w tym podatkowych;
  4. utworzenie i wprowadzenie Regulaminu korzystania z samochodów służbowych i innych pojazdów stanowiących własność Pracodawcy - istnienie takiego dokumentu zapewnia ochronę interesów majątkowych Pracodawcy, w tym zabezpiecza na wypadek szkód komunikacyjnych.

Tworzeniem powyższych dokumentów zajmuje się radca prawny Lucyna Kowalczyk (tel.603-039-844).

Pozostałe usługi świadczone przez Kancelarię, w szczególności z zakresu:

PRAWA CYWILNEGO m.in.
- przygotowywanie oraz negocjowanie projektów umów, analiza prawna umów,
- sprawy o zapłatę, o odszkodowanie i o zadośćuczynienie,
- ochrona dóbr osobistych,
- ochrona własności, w tym sprawy o zasiedzenie oraz dotyczące współwłasności,
- naruszenie posiadania,
- sprawy dotyczące służebności,
- sprawy dotyczące ubezpieczeń majątkowych i osobowych

PRAWA SPADKOWEGO m.in.
- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
- odpowiedzialność za długi spadkowe,

PRAWA RODZINNEGO m.in
- rozwód i separacja, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
-  sprawy o alimenty,
- sprawy u ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
-  sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
- sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem
- podział majątku wspólnego,

PRAWA GOSPODARCZEGO m.in.
- kompleksowa pomoc prawna przy tworzeniu, łączeniu, podziale i przekształceniu spółek,
- bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i fundacji,
- przygotowywanie niezbędnych dokumentów rejestrowych i reprezentacja przed sądem rejestrowym, w tym rejestracja spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów,
- doradztwo w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, sporządzanie umów w tym zakresie,
- sprawy dotyczące upadłości i postępowania naprawczego, w tym zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości

PRAWA BUDOWLANEGO m.in.
- opracowywanie i przygotowywanie pod względem prawnym procesu inwestycyjnego,
- sporządzanie i analiza umów o roboty budowalne oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym m.in. umowy o prace projektowe,
-postępowania dotyczące samowoli budowlanej
- pomoc prawna w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego

PRAWA PRACY m.in.
- rozwiązywanie wszelkich problemów dotyczących stosunku pracy, w tym wynagrodzenia za nadgodziny,
- sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków płacy i pracy,
- sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy,
- sprawy o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing,
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
- tworzenie i opiniowanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, statutów,
- przygotowywanie i analiza umów dotyczących zakazu konkurencji,
- reprezentacja przed Sądem pracy, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz przed urzędem pracy w trakcie wszystkich koniecznych procedur, jak i w trakcie przeprowadzanych kontroli,
- doradztwo w zakresie samozatrudnienia

PRAWA NIERUCHOMOŚCI m.in.
- doradztwo prawne w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, zawierania umów dotyczących nieruchomości,
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych
- sprawy o eksmisję,
- doradztwo w zakresie podziału, rozgraniczania i scalania nieruchomości,
- sprawy dotyczące opłaty adiacenckiej,

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO m.in.
- reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, związanych z uzyskiwaniem wszelkich zezwoleń, koncesji koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej,
- sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia,  skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- bieżąca obsługa prawna jednostek samorządu teryrorialnego,
- przygotowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów
     
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE m.in.
- sporządzanie wezwań do zapłaty i innych pism zmierzających do wyegzekwowania świadczenia
- prowadzenie i kontrolowanie postępowań egzekucyjnych i innych postępowań mających na celu ściągnięcie należności,

INNE:
- sprawy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- reprezentacja w postępowaniach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
- doradztwo prawne w zakresie źródeł energii odnawialnej (farmy wiatrowe, fotowoltaika)