Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania

Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania to jedne z najważniejszych aktów ustalanych przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Postanowienia Regulaminów kształtują bowiem treść indywidulanych stosunków pracy zatrudnionych u pracodawcy pracowników i mogą być podstawą roszczeń pracownika, dochodzonych na drodze sądowej. Istotne jest zatem, aby postanowienia wskazanych aktów wewnątrzzakładowych były zredagowane z uwzględnieniem potrzeb i wymagań konkretnego pracodawcy wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności, występujących warunków organizacyjnych, możliwości finansowych pracodawcy, a także obowiązków ustalonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy.

Celem sprostania potrzebom pracodawców wynikającym ze zmieniających się przepisów prawa pracy i orzecznictwa sądów powszechnych, Kancelarie Radców Prawnych Adam Dudź Lucyna Kowalczyk przygotowały specjalną ofertę adresowaną do pracodawców w zakresie Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania.

Kancelaria oferuje pełną i kompleksową pomoc prawną w zakresie zarówno opracowania nowego Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania, jak  i wprowadzenia zmian w Regulaminach już obowiązujących.

 

Zakresem pomocy prawnej objęte jest w szczególności:

  • stworzenie nowej treści zapisów w Regulaminach z uwzględnieniem potrzeb danego pracodawcy, w tym dotyczących czasu pracy (również czasu pracy kierowców), pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, ustalania zasad przyznawania wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (premie, nagrody jubileuszowe, dodatki, ryczałty),
  • opracowanie procedury wejścia w życie postanowień Regulaminów w wariantach zależnych od istnienia u danego Pracodawcy organizacji związkowych lub ich braku,
  • koordynowanie procedury wprowadzania w życie Regulaminów w danym zakładzie pracy,
  • przygotowanie szeregu wzorów dokumentów niezbędnych do zmiany indywidualnych stosunków pracy w związku z nowymi regulacjami Regulaminów.

 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 603-039-844